Bendrieji dokumentai

 • Mokyklos nuostatai (PDF dokumentas)

  Skaityti toliau

 • Mokinių elgesio taisyklės (PDF dokumentas)

 • Pašalinių asmenų lankymosi mokykloje tvarka

  1. Pašalinių asmenų lankymosi Kauno „Nemuno“ vidurinėje mokykloje tvarka (toliau –Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinėspriežiūros įstatymu (Žin.,2007, Nr.80-3214), nutarimu, siekiant užtikrinti mokyklojeesančių moksleivių, darbuotojų bei mokyklos materialinio turto saugumą.
  2. Pašaliniais asmenimis laikomi su mokykloje vykstančiu ugdymo procesu nesusijęžmonės, kurie tuo metu formaliai yra nepriskirti mokyklos bendruomenei (mokyklosbendruomenę sudaro mokiniai, jų tėvai/globėjai, mokykloje dirbantys darbuotojai).
  3. Ši Tvarka apibrėžia pašalinių asmenų, mokyklos bendruomenės sąvokas, lankymosi mokykloje fiksavimą, budėtojo darbuotojo veiksmus bei atsakomybę ir pašalinių asmenų lankymosi mokykloje apskaitos vykdymo kontrolę.

  II.PAŠALINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI FIKSAVIMAS IR LANKYMOSI TVARKA
  4. Pašaliniai asmenys atėję į mokyklą privalo užsiregistruoti pašalinių asmenų lankymosi mokykloje registracijos žurnale, esančiame budėtojo darbo vietoje.
  5. Pašalinių asmenų lankymosi registracijos žurnaleinteresantas nurodo:
  5.1. savo vardą, pavardę,
  5.2. datą, atvykimo ir išvykimo laiką;
  5.3. asmenį, pas kurį atvyko.
  6. Pašaliniai asmenys įleidžiami tik pateikus asmens tapatybę liudijantį dokumentą su nuotrauka.
  7. Mokinių tėvai (globėjai) į mokytojus ar klasių auklėtojus gali kreiptis iš anksto suderinę susitikimo laiką. Mokyklos vadovybė, socialinis pedagogas, psichologas ir kiti mokyklos darbuotojai priima lankytojus iš anksto suderinus susitikimo laiką.
  8. Pašaliniai asmenys mokinį iš pamokos gali iškviesti/išsivesti tik kartu su socialiniu pedagogu, psichologu, klasės auklėtoju, direktoriaus pavaduotoju ugdymui.
  9. Jei mokinį iškviečia/išsiveda policijos pareigūnai, juos lydintis mokyklos darbuotojas (klasės auklėtojas, socialinis pedagogas, psichologas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui) informuoja mokinio tėvus (globėjus) ir dalyvauja apklausoje.
  10. Lankantys treniruotes mokyklos sporto salėje, įleidžiami tik su treneriu sporto salės grafike numatytu laiku.

  III. BUDĖTOJO VEIKSMAI IR ATSAKOMYBĖ UŽTIKRINANT MOKYKLOS SAUGUMĄ
  11. Registruoti visus atvykstančius asmenis pašalinių asmenų lankymosi mokykloje registracijos žurnale.
  12. Neleisti į pamokas pašalinių asmenų be mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ar budinčio administracijos atstovo leidimo.
  13. Nepalikti darbo vietos nesant būtinybės. Pietų pertraukos metu jo pareigas perima mokykloje dirbantys ir tuo metu neturintys pietų pertraukos techniniai darbuotojai.
  14. Nuolat vykdyti mokyklos patalpų, jos teritorijos ir prieigų stebėjimą.
  15. Nedelsiant informuoti mokyklos budintį administracijos atstovą apie viešosios tvarkos ir kitų pažeidimų atvejus.

  IV.PAŠALINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI MOKYKLOJE APSKAITOS VYKDYMO KONTROLĖ
  16. Pašalinių asmenų lankymosi mokykloje apskaitos kontrolę vykdo direktorės pavaduotojas ūkio reikalams ir kiekvieno mėnesio pabaigoje informuoja mokyklos direktorių apie tvarkos vykdymą.

  V. BAIGIAMOSIOS PASTABOS
  17. Neužsiregistravusiems asmenims po mokyklos patalpas vaikščioti draudžiama.
  18. Su tvarka mokiniai, darbuotojai, mokinių tėvai(globėjai) supažindinami susirinkimų metu arba per informaciją mokykliniuose stenduose.
  19. Tvarkaskelbiama (gali būti koreguojama) mokyklos internetiniame tinklalapyje.
  20. Budėtojas su tvarkasupažindinamas pasirašytinai.
 • Dėl mobiliųjų telefonų naudojimo mokykloje

  Dėl mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių 21p. papildymo.
  Vadovaudamasi LR sveikatos apsaugos ministerijos 2011–08–31 raštu Nr. 10 - (192-11-3) – 6626 „Dėl atsargumo priemonių taikymo mokyklose siekiant išvengti galimo neigiamo poveikio vaikų sveikatainaudojant mobiliuosius telefonus“ mokyklos vidaus tvarkos taisyklių 21 punktą papildyti šia nuostata: „Naudotis mobiliuoju telefonu pamokų metu griežtai draudžiama. Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokytojas turi teisę konfiskuoti telefoną ir grąžinti jį tik mokinio tėvams. Mokyklos teritorijoje apribojamas mobiliojo ryšio naudojimas, t. y. mokykloje ir jos teritorijoje mokiniams griežtai draudžiama filmuoti ar fotografuoti mobiliuoju telefonu. Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę mokykla turi teise konfiskuoti telefoną ir grąžinti jį tik mokinio tėvams. Mokiniams, pakartotinai pažeidusiems naudojimosi mobiliuoju ryšiu mokykloje taisykles, mokykla turi teisę uždrausti įsinešti į mokyklą ir jos teritoriją mobiliojo ryšio priemones.“
 • Vidaus darbo tvarkos taisyklės

  Skaityti toliau

 • Atnaujinta .