Specialistai


 • Socialinis pedagogas

  MOKYKLOS SOCIALINĖS PEDAGOGĖS RŪTOS ŠULIAUSIKIENĖS  DARBO LAIKAS 

  Savaitės dienos darbo valandos/

  Pirmadienis

  Antradienis

  Trečiadienis

  Ketvirtadienis

  Penktadienis

  Darbo laikas

  8.00- 16.00

  8.00-15.30

  8.00-16.30

  8.-15.00

  8.00-15.30

  Pietų pertrauka

  12.00-12.30

  12.00-12.30

  12.00-12.30

  12.00-12.30

  12.00-12.30

  Kontaktinis telefonas +37067881154
  SOCIALINIO PEDAGOGO PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR TURINYS
  Socialinio pedagogo veiklos turinys:
  • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
  • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais, vaikams kylančiais sunkumais (pvz.: mokymosi sunkumai, elgesio ar mokyklos lankymo problemos);
  • inicijuoja, organizuoja socialinius projektus bei vykdo prevencines programas;
  • kartu su klasės vadovais, kitais ugdytojais padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti vaiką, jo socialinius įgūdžius; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi  sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą;
  • bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų; padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą; teikia siūlymus, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;
  • kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą. Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis įstaigomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
  • tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį; organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę;
  • atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
  • lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.
  Darbas mokyklos vaiko gerovės komisijoje:
  • analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;
  • nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, mokyklos nelankymo, baimių eiti į mokyklą, nesėkmingo mokymosi priežastis, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į mokyklą ir sėkmingai mokytis;
  • analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų  atvejus, sutartų tikslų dėl vaiko elgsenos gerinimo rezultatus, vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą; teikia rekomendacijas mokytojams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas;
  • konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, mokyklos lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais;
  • teikia pasiūlymus Mokyklos direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis ir kt.) mokiniams teikimo.
  Mokiniai ir jų tėvai gali kreiptis į socialinę pedagogę, jei:

  mokykloje vaikas susiduria su mokymosi ar kitais sunkumais, kurių jis vienas ar kartu su tėvais nėra pajėgus išspręsti;

  • kyla klausimų ar neaiškumų dėl nemokamo maitinimo mokykloje;
  • mokykloje mokinys patiria patyčias ar fizinį smurtą;
  • mokykloje vaikas turi mokymosi ir/ar elgesio problemų;
  • reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą vaikui;
  • siekiama efektyvesnio bendradarbiavimo su mokytojais, mokiniais ar kitų institucijų specialistais.
  Mokytojai gali kreiptis į socialinę pedagogę, jei:
  • pastebi, kad mokinys turi mokymosi ir/ar elgesio problemų;
  • reikalinga pagalba sprendžiant mokiniui ar mokinių grupei mokykloje iškilusias problema, sunkumus;
  • mokiniui ar mokinių grupei reikalinga socialinė-pedagoginė pagalba;
 • Logopedas

  MOKYKLOS LOGOPEDĖS AIDOS DAUGĖLIENĖS KONTAKTINIŲ VALANDŲ DARBO LAIKAS

  Savaitės dienos darbo valandos/

  Pirmadienis

  Antradienis

  Trečiadienis

  Ketvirtadienis

  Penktadienis

  Darbo laikas

  11.00-15.00

  11.00-15.00

  11.00-15.00

  11.00-.14.00

  11.00-14.00

  Pietų pertrauka

  -

  -

  -

  -

  -

  LOGOPEDO PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR TURINYS
  Vertinimas, problemos nustatymas
  • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus (tiria ir įvertina mokinių tartį, rašymo ir skaitymo

  gebėjimus);

  • nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, dėl jų kylančius specialiuosius ugdymosi poreikius;

  logopedo  pagalbos skyrimas vadovaujantis mokinio įvertinimo informacija, mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų ;

  • mokinių sąrašą, kuriems numatoma (reikia) teikti logopedo pagalbą, suderina  su mokyklos VGK , teikia tvirtinti mokyklos vadovui  ir suderina su pedagogine psichologine tarnyba;
  Logopedo pagalbos teikimas

  mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų šalinimas, individualių, pogrupinių, grupinių užsiėmimų (pratybų) metu,

  • šalina mokinių tarties sutrikimus bei padeda vaikams, susiduriantiems su mokymosi sunkumais skaitymo bei rašymo srityse (pagalba mokiniams teikiama ne pamokų metu);
  • 2–3 mėnesius stebi mokinius, kuriems pašalintas kalbos ar kitas komunikacijos sutrikimas.
  Darbas mokyklos gerovės komisijoje
  • padeda nustatyti kitus mokinių specialiuosius poreikius;
  • ruošia dokumentus siunčiant mokinius nuodugniam ištyrimui į Pedagoginę psichologinę tarnybą.
  Mokyklos bendruomenės narių konsultavimas, švietimas
  • konsultuoja  mokytojus, mokinių tėvus (įstatyminius atstovus) logopedinės pagalbos teikimo

  mokiniams klausimais;

  • padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba,

  mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;

  • šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais mokinių kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų

  prevencijos ir jų šalinimo klausimais.

  Kita veikla
  • rengia logopedinės pagalbos teikimo procese naudojamas specialiąsias mokymo  priemones;

  pildo teisės aktuose nustatytus logopedo veiklos dokumentus.

  Tėvai gali kreiptis į logopedę, jei:
  • vaikas netaisyklingai taria ar netaria garsų;
  • vaiko kalbos išsivystymas neatitinka amžiaus;
  • rašydamas praleidžia raides, sukeičia jas vietomis, vienas raides keičia kitomis;
  • sunkiai sekasi išmokti skaityti.
  Mokytojai gali kreiptis į logopedę, jei:
  • reikia pagalbos parenkant mokiniams mokymo medžiagą ir mokymo priemones;
  • iškilo klausimų dėl specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo.
 • Specialusis pedagogas

  MOKYKLOS SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS RENATOS ADOMAVIČIENĖS DARBO LAIKAS

  Savaitės dienos darbo valandos/

  Pirmadienis

  Antradienis

  Trečiadienis

  Ketvirtadienis

  Penktadienis

  Darbo laikas

   (9,00)

  -

  8.00-12.30

  8.00-12.30

  -

  -

  Pietų pertrauka

  -

  -

  -

  -

  -

   

  SPECIALIOJO  PEDAGOGO PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR TURINYS

  Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – užtikrinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio ugdymo(si) veiksmingumą.

  Įvertinimas, problemos nustatymas
  • atlieka mokinių pedagoginį vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
  • nustato mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;
  • vertina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio pažangą.
  Specialiosios pedagogės pagalbos teikimas
  • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti dalyko programą, užpildyti jų programinių žinių spragas (su mokiniu dirbama pamokų metu, specialiojo pedagogo kabinete); 
  • atsižvelgdama į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus, lavina jo gebėjimus, sutrikusias funkcijas.
  Darbas mokyklos vaiko gerovės komisijoje
  • ruošia dokumentus Vaiko gerovės komisijai;
  • ruošia dokumentus siunčiant mokinius nuodugniam ištyrimui į Pedagoginę psichologinę tarnybą.
  Mokyklos bendruomenės narių konsultavimas, švietimas
  • konsultuoja mokinių tėvus, vaikų ugdymo ir specialiųjų poreikių tenkinimo klausimais;
  • konsultuoja mokytojus, mokinių specialiųjų poreikių tenkinimo klausimais, pataria, kaip pritaikyti mokomąją medžiagą ir metodines priemones, pritaikyti ir/ar individualizuoti bendrąsias programas;
  • šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
  Kita veikla
  • rengia specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo procese naudojamas specialiąsias mokymo priemones;
  • pildo teisės aktuose nustatytus specialiojo pedagogo veiklos dokumentus.
  Tėvai gali kreiptis į specialiąją pedagogę, jei:
  • vaikas užmiršta, kas užduota, nuolat pamiršta ką nors atsinešti;
  • vaikui sunku nusiteikti darbui, planuoti veiklą;
  • patiria sunkumų skaitydamas, rašydamas keičia, praleidžia raides;
  • sunkiai įsimena, įsisavina mokomąją medžiagą.
  Mokytojai gali kreiptis į specialiąją pedagogę, jei:
  • iškyla mokinio ugdymo sunkumų ir (ar) mokinio pasiekimai neatitinka bendrosiose programose numatyto patenkinamo pasiekimų lygio;
  • reikia pagalbos pritaikant bendrąsias programas, individualizuojant programas, parenkant mokiniams mokymo medžiagą, mokymo būdus ir metodus, mokymo priemones;
  • iškilo kitų klausimų dėl specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo.
 • Psichologas

  MOKYKLOS PSICHOLOGĖS GINTĖS ULINSKAITĖS DARBO LAIKAS

  KONTAKTINĖS VALANDOS

  Savaitės dienos darbo valandos/

  Pirmadienis

  Antradienis

  Trečiadienis

  Ketvirtadienis

  Penktadienis

  Darbo laikas

  8.00-15.00

  8.00- 15.00

  -

  8.00-13.30

  Pietų pertrauka

  12.30-13.00

  12.30-13.00

  -

  12.00-12.30

  -

  PSICHOLOGO PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR TURINYS

  Moksleivių, jų tėvų ar mokytojų konsultavimas.
  Psichologinis įvertinimas.
  Psichologinis švietimas.
  Psichologinių problemų prevencija.
  Rengiamos, organizuojamos ir įgyvendinamos prevencinės priemonės bei programos.

  Mokiniai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:
  • susiduria su mokymosi sunkumais, nenori mokytis ar lankyti pamokų;
  • nori atrasti, koks mokymosi stilius jiems padės pasiekti geriausių rezultatų moksle;
  • susiduria su įvairiomis baimėmis: lankyti mokyklą, kalbėti prieš klasę, rašyti kontrolinius, laikyti egzaminus ir kt.;
  • nori pagerinti savo bendravimo įgūdžius: išmokti valdyti neigiamas emocijas, susidraugauti, atsisakyti drovumo;
  • nori išmokti kūrybiškai spręsti problemas;
  • susiduria su liūdesiu ar nerimu;
  • gedi artimo žmogaus ar naminio gyvūnėlio;
  • liūdi dėl to, kad skiriasi/išsiskyrė ar išvyko gyventi į užsienį tėvai (ar vienas iš jų);
  • nori pasikalbėti su suaugusiuoju, kuris jo nebaus ir neišduos;
  • susiduria su sudėtingomis gyvenimiškomis situacijomis: kur stoti mokytis ir pan.;
  • abejoja dėl savo gebėjimų bei talentų;
  • nori atsisakyti žalingų įpročių;
  • nori tobulėti kaip asmenybė ir t. t.
  Mokinių tėvai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:
  • nori sužinoti vaiko nesėkmių mokykloje priežastis ir spręsti su jomis susijusias problemas

  (mokymosi motyvacijos, nepažangumo, pamokų nelankymo ir t.t.);

  • nori, kad jų vaiko gebėjimai būtų psichologiškai įvertinti dėl specialiojo ugdymo paskyrimo;
  • nori patobulinti bendravimo su vaiku ar vaiko auklėjimo įgūdžius;
  • tiki, kad santykius su vaiku gerinti įmanoma ir niekada ne vėlu;
  • vyksta skyrybų procesas ir tėvai rūpinasi vaiko psichologinės gerovės išsaugojimu;
  • pasikeitė vaiko elgesys ir tėvai neatranda elgesio pokyčių priežasčių;
  • vaikas mikčioja ar jam pasireiškia tikas;
  • vaikas agresyvus, negebantis valdyti neigiamų emocijų;
  • rūpinasi vaiko saugumu mokykloje;
  • vaikas konfliktuoja su mokytoju ar klasės draugais;
  • nori sužinoti ar kyla klausimų apie vaiko raidos ypatumus ir t. t.
  Mokytojai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:
  • nori nustatyti vaiko nesėkmingo mokymosi prielaidas ir bendradarbiauti padedant vaikui pasiekti jo gebėjimus atitinkančius rezultatus;
  • nori parengti ir įgyvendinti mokymosi ar elgesio gerinimo priemones, individualizuoti ugdymą;
  • nori sukurti palankų klasės mikroklimatą;
  • nori paskatinti vaiko mokymosi motyvaciją;
  • susiduria su krizinėmis situacijomis: smurtą šeimoje patiriantis ugdytinis, ugdytinio gedėjimas savižudybė, pedofilijos atvejai, ir pan.
  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. tel. +370 678 81192

 • Visuomenės sveikatos specialistas

  VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTĖS Ingrida Jankauskienė  DARBO LAIKAS 

  Savaitės dienos darbo valandos/

  Pirmadienis

  Antradienis

  Trečiadienis

  Ketvirtadienis

  Penktadienis

  Darbo laikas

  8.00-15.00

  8.00-15.00

  8.00-15.00

  -

  -

  Pietų pertrauka

  12.00-12.30

  12.00-12.30

  12.00-12.30

  -

  -

  Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos: 1. Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams teikimas; 2. Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose ir pan.) mokyklos bendruomenei; 3. Mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant; 4. Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius; 5. Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams; 6. Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas ir apibendrinimas; 7. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas klasės auklėtojui (mokytojams) ir šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra mokykloje; 8. Dalyvavimas mokyklos socialinės pedagoginės pagalbos teikimo komandoje; 9. Informacijos visuomenės sveikatos centrui teikimas, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą mokykloje; 10. Pirmosios medicinos pagalbos teikimas.

 • Dietistas

  Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro dietistė Marija Martinkutė, tel.nr. +37061368553, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Darbo laikas III 7:30-16:30, įstaigoje būnu trečiadieniais. Dėl alergijos ir maisto netoleravimo kreiptis į dietistę  nurodytais kontaktais.

   Šias pareigas, einantis darbuotojas vykdo maitinimo organizavimą ir priežiūrą Kauno miesto savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinių ugdymo įstaigoje (-se) (toliau - Įstaiga (-os)) atlikdamas šias funkcijas:
  1.1. Įstaigai sudaro perspektyvinį valgiaraštį, atitinkantį galiojančius teisės aktus;
  1.2. perspektyvinį valgiaraštį raštu suderina su Įstaigos vadovu ir su kitomis kompetentingomis
  institucijomis pagal galiojančius teisės aktus;
  1.3. organizuoja pritaikytą maitinimą ir ruošia valgiaraštį vaikams, turintiems sveikatos sutrikimų, atsižvelgiant į tėvų pateiktą prašymą dėl pritaikyto maitinimo ir raštišką gydytojų sveikatos pažymą (forma Nr. E027-1), kurioje turi būti nurodyti alergiški produktai;
  1.4. rengia preliminarius ir faktinius dienos valgiaraščius reikalavimus, pagal valgančių vaikų ir darbuotojų skaičių;
  1.5. rengia papildomus valgiaraščius reikalavimus, maisto produktams, kurios Įstaiga gauna paramos būdu. Vedą apskaitą vadovaudamasis Įstaigos sudaryta sutartimi su maisto produktų tiekėjais;
  1.6. rengia patiekalų technologines korteles ir gamybos technologinius aprašymus;
  1.7. siekiant užtikrinti Lietuvos higienos normose numatytų reikalavimų atitinkimą, maisto tvarkymo skyriuose organizuoja ir vykdo periodinius savikontrolės žurnalų patikrinimus, vidaus patikrinimus ir auditus, Biuro direktoriaus patvirtintame maitinimo organizavimo apraše numatytu periodiškumu. Apie pastebėtus pažeidimus informuoja Įstaigos vadovą ir Skyriaus vedėją bei pateikia rekomendacijas trūkumų pašalinimui;
  1.8. taiko rizikos veiksnių analizės bei svarbių valdymo taškų sistemos ir geros higienos praktikos reikalavimus maisto tvarkymo skyriuje bei konsultuoja šiame skyriuje dirbantį personalą;
  1.9. pagal savo kompetenciją, turimą informaciją, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais maisto žaliavų ir produktų kokybės reikalavimus, stebi, kad iš tiekėjų nebūtų priimami ir nerealizuojami teisės aktų nustatytų reikalavimų neatitinkančios maisto žaliavos ir produktai;
  1.10. periodiškai ir/ar esant reikalui prižiūri patiekalų gamybos atitikimą patiekalų technologiniams aprašymams ir konsultuoja Įstaigos personalą patiekalų gamybos technologijos klausimais;
  1.11. informuoja Įstaigą apie centralizuotus maisto pirkimus ir rengia Pagrindines sutartis;
  1.12. bendradarbiauja su darbuotuojais dalyvaujančiais Įstaigos maitinimo organizavime;
  1.13. susidarius situacijai, kai dėl tam tikrų priežasčių neužtikrinamas reikalavimus atitinkantis maitinimo organizavimas ir administravimas, imasi visų būtinų priemonių susidariusiai situacij ai spręsti. Jeigu situacija nesusijusi su tiesioginėmis dietisto funkcijomis, informuoja atsakingą darbuotoją, Skyriaus vedėją ir jei būtina, Įstaigos vadovą;
  1.14. vykdo maitinimo stebėseną organizuodamas Įstaigos personalo, Įstaigą lankančių vaikų ir jų tėvų apklausas, bei susirinkimus. Surinktą informaciją ir rezultatus registruoja maitinimo organizavimo tvarkos apraše numatytu būdu ir periodiškumu;
  1.15. koreguoja sudarytus perspektyvinius valgiaraščius atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus, Įstaigos personalo ir Įstaigą lankančių vaikų tėvų pateiktus pastebėjimus ir pasiūlymus, dietetikos mokslo naujoves;
  1.16.laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis
  susijusią informaciją;
  1.17. bendradarbiauja su visuomenės sveikatos specialistu, vykdant edukacinę veiklą Įstaigoje sveikatai palankios mitybos klausimais;
  1.18. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui, Įstaigos vadovui, Biuro direktoriui maitinimo organizavimo klausimais;
  1.19. supažindina Įstaigos bendruomenę su galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais maitinimo priežiūrą ir organizavimą;
  1.20. vadovaujasi aktualiais Lietuvos ir Europos sąjungos teisės aktais, maitinimo organizavimo tvarkos aprašu ir Įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis;
  1.21. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, kvalifikacijos kėlimo ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
  1.22. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai Biuro pozicijai;
  1.23. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus ir/ar Biuro veiklos tikslai.