Ugdymas karjerai

27 vasario 2016

Tikslas:

Sudaryti sąlygas kryptingai mokinių karjeros kompetencijų plėtotei, laiduojančiai visavertį pasirengimą mokytis visą gyvenimą, galimybę realizuotis pasirinktoje veikloje ir gyvenime.

Uždaviniai:

  • profesinės informacijos kaupimas;
  • profesinis informavimas ir karjeros planavimo veiklos ugdymas;
  • metodinis ir organizacinis darbas.

Ugdymo karjerai organizavimas:

  • Ugdymas karjerai mokykloje organizuojamas laikantis universalumo, sistemingumo, perimamumo ir integralumo principų. Mokiniams suteikiama ne tik žinių apie karjeros planavimą ir vystymą, bet ir ugdomi jų gebėjimai orentuotis šiuolaikiniame dinamiškame darbo pasaulyje, siekiama jų socialinio raštingumo ir proaktyvumo.

Ugdymas karjerai mokykloje apima šias sritis:

  • Kaupiama ir teikiama informacija apie profesijas Lietuvoje ir joms keliamus reikalavimus; apie respublikos profesinio mokymo ir aukštosiose mokyklose įgyjamas specialybes, mokymo programas, mokymo trukmę, konkursus, stojimo sąlygas ir kt.
  • Siūlomos individualios konsultacijos, kurių tikslas – tyrinėti įvairias profesinės karjeros galimybes, susieti informaciją apie profesijas, studijas su individualiais interesais, polinkiais bei galimybėmis, priimti sprendimą dėl mokymosi profilio, studijų ar būsimos profesijos.
  • Grupinius užsiėmimus (paskaitas) mokiniams, kurių metu dalyviai susipažįsta su pagrindiniais karjeros planavimo žingsniais, tyrinėja profesinės informacijos šaltinius (spausdintus leidinius, tinklalapius), gauna naudingos informacijos, kuri padės planuoti būsimą profesinę karjerą.

Koordinatorė Rūta Šuliauskienė +370 678 81154