Veiklos sritys ir rūšys

09 lapkričio 2018

Progimnazijos veiklos sritis – švietimas.

Veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“):

  1. pagrindinės švietimo veiklos rūšys:

1.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

1.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

1.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

1.4. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

kitos švietimo veiklos rūšys:
2.1. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

2.2. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

2.3. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

2.4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

kitos ne švietimo veiklos rūšys:
3.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

3.2. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.